Učíme sa po nemecky

Privlastnovacie zamena

11. listopadu 2009 v 9:44 | lili

(Possessivpronomen)
Čo sú privlastňovacie zámená? Sú to slová, ktoré vyjadrujú, čo komu patrí.
Erik - ich - mein (Erik - ja - môj)
Harri - du - dein (Harri - ty - tvoj)
Rolfi - er - sein (Rolfi - on - jeho)
Susi - sie - ihr (Susi - ona - jej)
Freunde - wir - unser (priatelia - my - náš)
Kinder - ihr - euer (deti - vy - váš)
Diebe - sie - ihr (zlodeji - oni - ich)
Herr Braun - Sie - Ihr (pán Braun - Vy - Váš)
Vidíme, že každá osoba má svoje vlastné privlastňovacie zámeno, presne ako v slovenčine. Každé privlastňovacie zámeno má tvar pre mužský, ženský a stredný rod:
mein Vater - môj otec - mužský rod
meine Mutter - moja matka - ženský rod
mein Kind - moje dieťa - stredný rod
Všimli sme si, že mužský a stredný rod majú rovnaký tvar a ženský rod má koncovku -e.!!!
Ako to bude v ostatných pádoch? Určite to nebude zložité! Poďme sa pozrieť na jednotné číslo:

Mužský rod (maskulin)
Ženský rod (feminin)
Stredný rod (neutrum)
Nominativ
mein
meine
mein
Dativ
meinem
meiner
meinem
Akkusativ
meinen
meine
mein
Ktoré spoločné znaky ste našli?
 1. Nominatív mužského a stredného rodu je rovnaký.
 2. Datív mužského a stredného rodu je rovnaký.
 3. Nominatív a akuzatív ženského rodu je rovnaký.
 4. Nominatív a akuzatív stredného rodu je rovnaký.
Ešte stále sa vám to zdá zložité? Určite nie! Aké koncovky sú v množnom čísle? Tie sú pre všetky tri rody rovnaké:

Mužský rod (maskulin)
Ženský rod (feminin)
Stredný rod (neutrum)
Nominativ
meine
meine
meine
Dativ
meinen
meinen
meinen
Akkusativ
meine
meine
meine
Poďme si to spolu precvičiť:
moje vlasy (1. pád, mn.č.) - meine Haare
jej teta - ihre Tante
náš učiteľ nemčiny - unser Deutschlehrer
tvoje auto - dein Auto
tvojmu otcovi (komu? 3.p, j.č.) - deinem Vater
ich deti - ihre Kinder
ja a môj pes - ich und mein Hund
ty a tvoja sestra - du und deine Schwester
vašej triede - eurer Klasse
jej brata (koho? 4.p, j.č.) - ihren Bruder
Privlastňovacie zámeno vyberáme vždy podľa osoby, ktorej niečo privlastňujeme, napr.:
kto? - ona; čí brat? - jej brat → ihr Bruder
Koncovku privlastňovacieho zámena vyberáme podľa pádu podstatného mena:
komu? - 3. pád; brat - mužský rod; jej bratovi → ihrem Bruder
Kontrollfragen (kontrolné otázky):
 1. Čo vyjadrujú privlastňovacie zámená?
 2. Vymenujte privlastňovacie zámená pre každú osobu.
 3. Aké koncovky majú privlastňovacie zámená v nominatíve?
 4. Aké koncovky majú v datíve?
 5. Aké koncovky majú v akuzatíve?
 6. Aké sú koncovky privlastňovacích zámen v množnom čísle?
 7. Podľa čoho určujeme privlastňovacie zámeno?
 8. Podľa čoho určujeme koncovku zámena?

Používanie neurčitéha člena ein/ eine/ ein a záporu kein/ keine/ kein

11. listopadu 2009 v 9:43 | lili
Milí mladí priatelia, v dnešnej lekcii sa oboznámime so spôsobom používania neurčitého člena ein/ eine/ein a záporu kein/ keine/ kein.

Ein, eine, ein prekladáme do slovenčiny ako nejaký, jeden, dajaký, akýsi. Je to neurčitý člen. Používame ho vtedy, keď o niečom hovoríme prvý krát alebo osobu, vec nepoznáme, sú nám neznáme. (Veľmi ľahko to môžete porovnať s angličtinou, ktorá používa člen a, an).

z.B. (zum Beispiel - napríklad) - /čítam cum bajšpíl/

eine Frau - nejaká žena (neviem aká, neviem, kto to je, je mi neznáma, cudzia)

ein Auto - dajaké auto - Ein Auto steht auf der Straße. (Na ulici stojí auto. - neviem aké alebo čie to auto je; iba vidím, že tam nejaké auto stojí.)

ein Mann - nejaký/ jeden muž

Už ste určite postrehli, kedy používam tvar ein a kedy eine - správne! Ein používam s podstatným menom mužského a stredného rodu, teda s podstatným menom, ktoré má člen der alebo das. Tvar eine používam s podstatnými menami ženského rodu - majú člen die.

die Blume - eine Blume (kvet)
der Wagen - ein Wagen (auto)
das Kino - ein Kino (kino)

Môžete sa teraz opýtať ako poviem po nemecky nejaké kvety? Výborná otázka a tu je odpoveď: Blumen!

Dort steht ein Wagen (Tamto stojí nejaké auto) - Dort stehen Wagen (Tamto stoja autá)
Da ist ein Kino (Tu je kino) - Da sind Kinos (Tu sú kiná)
Da kommt eine Frau (Tu prichádza žena) - Da kommen Frauen (Tu prichádzajú ženy)
Er kauft ein Auto (Kupuje si auto) - Er kauft Autos (Kupuje si autá)

Zapamätáme si, že tvar ein, eine, ein v množnom čísle nikdy nepoužívame!

Ak chceme povedať, že tam nie je žiadne auto, žiadne žena, žiadny muž alebo žiadne kvety použijeme tvary kein, keine, kein. Ak máme podstatné meno mužského a stredného rodu, použijeme tvar kein. Ak máme podstatné meno ženského rodu, použijeme tvar keine!

eine Frau - keine Frau (žiadna žena)
ein Mann - kein Mann (žiadny muž)
ein Kind - kein Kind (žiadne dieťa)

Ak chcem povedať žiadne deti, žiadne ženy, nijakí muži alebo nijaké kvety vždy použijem tvar keine!

der Mann - ein Mann - kein Mann - keine Männer (nijakí muži)
die Frau - eine Frau - keine Frau - keine Frauen (žiadne ženy)
das Kind - ein Kind - kein Kind - keine Kinder ( žiadne deti )

Teraz si dáme niečo na precvičenie. Neznáme slovíčka si vyhľadajte v slovníčku a naučte sa ich. Rozšírite si tak slovnú zásobu. Pod cvičením je napísané správne riešenie - pozrite si až keď sami úlohu vypracujete!!!

nejaká pani, tento muž, žiadne bábätká, dajaký vodič, jeden pán, žiadni ľudia, kvety, skrine, tá veta, nejaká lampa, dajaké tašky, žiadne školy, nejaká trieda, tento žiak, žiaden stôl,

Lösung (riešenie): eine Frau, der Mann, keine Babys, ein Fahrer, ein Herr, keine Menschen, Blumen, Schränke, der Satz, eine Lampe, Taschen, keine Schulen, keine Klasse, der Schűler, kein Tisch.


Kontrollfragen (kontrolné otázky):
 1. Kedy používame neurčitý člen?
 2. Kedy používame tvar ein a kedy eine?
 3. Čo znamená kein, keine, kein?
 4. Aký tvar má kein v množnom čísle?

Nemčina-časovanie slovies

11. listopadu 2009 v 9:11 | lili
(Konjugation der Verben I)
Témou dnešnej lekcie sú slovesá. V nemčine majú vždy koncovku - n/ - en. To je to isté ako slovenská koncovka - ť.

arbeit - en: pracova - ť , machen - robiť, lachen - smiať sa, weinen - plakať, lernen - učiť sa, a podobne.

Tak ako má v slovenčine každé sloveso iný tvar, to isté platí aj pre nemčinu. Ani my nehovoríme: ja robiť, ty robiť, on robiť, my robiť, vy robiť, oni/ony robiť - ale ja robím, ty robíš, on robí, my robíme, vy robíte a ony/oni robia. V nemčine je to tak isto, len koncovky sa troška líšia.

Jednotné číslo:
ich mach - e (ja robím)
du mach - st (ty robíš)
er, sie, es mach - t (on, ona, ono robí)

Množné číslo:
wir mach - en (my robíme)
ihr mach - t (vy robíte)
Sie/ sie mach - en (oni, ony robia)

Podľa tohto vzoru sa naučíme, že pri časovaní majú slovesá vždy tieto koncovky:

ich - ewir - en
du - st
ihr - et
er, sie, es - tsie/ Sie - enPrecvičíme si ešte ďalšie slovesá:
lachen - smiať sa

ich lache (ja sa smejem) wir lachen (my sa smejeme)
du lachst (ty sa smeješ) ihr lacht (vy sa smejete)
er lacht (on sa smeje) sie/Sie lachen (oni, ony sa smejú)


lernen - učiť sa

ich lerne (učím sa) wir lernen (učíme sa)
du lernst (učíš sa) ihr lernt (učíte sa)
er lernt (učí sa ) sie/Sie lernen (učia sa)


Teraz dávajte dobrý pozor. Naučíme sa dve dôležité slovesá, ktoré si musíte dobre zapamätať:

sein - byť
ich bin (som) wir sind (sme)
du bist (si) ihr seid (ste)
er, sie, es ist (je) sie/ Sie sind (sú)


haben - mať
ich habe (mám) wir haben (máme)
du hast (máš) ihr habt (máte)
er, sie, es hat (má) sie/ Sie haben (majú)


Na precvičenie si vypracujte nasledujúce cvičenia: (pod cvičeniami sú uvedené správne riešenia, pozrite si ich až keď sami vypracujete úlohy)
 1. vyčasujte tieto slovesá:
antworten, weinen, winken, kommen, gehen, schicken, baden, duschen, notieren, lernen,
(vyčasujte si aj slovesá, ktoré máte vo svojej učebnici a ktoré ste sa už učili, skontrolovať vám ich môže vaša pani učiteľka alebo pán učiteľ)

 1. preložte:
my chodíme, vy robíte, učím sa, on sa hrá, ona píše, ja prichádzam, oni prinášajú, ste, majú, si

 1. preložte:
ich weine, er ist, sie hat, sie haben, wir lernen, er badet, sie duscht, ihr bringt, er hört, ihr heiβt

(správne odpovede:
1. ich antworte, du antwortest, er antwortet, wir antworten, ihr antwortet, sie/Sie antworten
ich weine, du weinst, er weint, wir weinen, ihr weint, sie/Sie weinen
ich winke, du winkst, er winkt, wir winken, ihr winkt, sie/Sie winken
ich komme, du kommst, er kommt, wir kommen, ihr kommt, sie/Sie kommen,
ich gehe, du gehst, er geht, wir gehen, ihr geht, sie/Sie gehen
ich schicke, du schickst, er schickt, wir schicken, ihr schickt, sie/Sie schicken
ich bade, du badest, er badet, wir baden, ihr badet, sie/Sie baden
ich dusche, du duschst, er duscht, wir duschen, ihr duscht, sie/ Sie duschen
ich notiere, du notierst, er notiert, wir notieren, ihr notiert, sie/Sie notieren
ich lerne, du lernst, er lernt, wir lernen, ihr lernt, sie/Sie lernen
2. wir gehen, ihr macht, ich lerne, er spielt, sie schreibt, ich komme, sie bringen, ihr seid, sie haben, du bist,
3. plačem, on je, ona má, oni majú, učíme sa, on sa kúpe, ona sa sprchuje, vy prinášate, on počúva, vy sa voláte)


Kontrolné otázky:
 1. Aké koncovky majú slovesá v jednotnom čísle?
 2. Aké koncovky majú slovesá v množnom čísle?

Učíme sa po nemecky.Pár viet,ktoré budeš potrebovať.

11. listopadu 2009 v 9:02 | lili
Učíme sa po nemecky.Pár viet,ktoré budeš potrebovať.
Dôležité! Podstatné mená v nemčine píšeme s veľkým písmenom.

A čo teraz? Und was jetzt?
Daj pozor,aby.. Pass auf,dass...
Akú máte (e-mailovú) adresu? Wie ist Ihre (E-mail-) Adresse?
Aj ja som len človek. Ich bin auch nur ein Mensch.
Ako dlho to bude trvať? Wie lange wird es dauern?
Ako chceš. Wie du willst.
Akú farbu chceš? Welche Farbe willst du?
Myslím,že áno. Ich denke schon.
Neboj sa! Keine Angst!

Das ist prima.To je prima.
Das ist doof! To je hlúposť.
Das ist langweilig. To je nudné.

Pokračovanie nabuduce.Pridte zas.
 
 

Reklama


Vymenené ikonky: